Praktijkgebieden

Bij A&S Advocaten werken acht advocaten. Ieder van hen is gespecialiseerd in enkele vakgebieden. Dat betekent dat onze cliënten kunnen bogen op specifieke ervaring en deskundigheid. Naast agrarisch recht, vastgoed en ondernemingsrecht beschikken wij over een aantal belangrijke expertises waarmee wij de onderneming en de particulier bij kunnen staan.

Praktijkgebieden

 • Agrarisch
 • Ondernemingen
 • Particulieren
 

 

Agrarisch recht

 

Onze wortels liggen in de agrarische wereld. A&S Advocaten is daarom gevestigd in Wageningen: hét hart van agri en food in de wereld. Wij adviseren veel opdrachtgevers binnen de agrarische sector. Met vijf gespecialiseerde advocaten in agrarisch recht, is ons kantoor toonaangevend in Nederland.

Vakspecialismen

 • Agrarisch vastgoed
 • Agri business
 
Koeien in de wei
Vrijstaand pand
Trekker in weiland met opkomende zon
 

Agrarische bedrijven

Agrarische bedrijven hebben te maken met een breed scala aan specifieke wet- en regelgeving. Het gaat dan om zaken als diergezondheid, mestwetgeving en productierechten, voedselveiligheid en grondgebruik. Veel van die regelgeving heeft een Europese oorsprong. Kortom: het agrarisch recht is een complex rechtsgebied waar expertise het verschil maakt. Onze agrarisch recht advocaten hebben ieder hun eigen specialismen binnen het vakgebied. Daardoor is de inzet van specialistische kennis op elke zaak gewaarborgd. Bovendien bent u er altijd zeker van dat uw belangen, ook als uw vaste advocaat even afwezig is, goed worden behartigd.

 
 
 

Agrarisch vastgoed

Binnen het agrarisch recht is het agrarisch vastgoed een belangrijke expertise. Wij zijn deskundig in alle soorten kwesties met vastgoed in het landelijk gebied, van pacht tot omgevingsvergunning. Kortom: A&S Advocaten biedt u de juiste juridische ondersteuning bij agrarische vastgoedtransacties.

 

A&S Advocaten heeft agrarische vastgoedexpertise op het gebied van:

 • Aannemingsovereenkomsten
 • Appartementsrechten
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuursrecht
 • Betalingsrechten
 • Bezwaarschriften
 • Bouwrecht
 • Bouwvergunningen
 • Burenrecht
 • Contracten
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Flora- en faunarechten
 • Grondbeleid
 • Huur
 • Hippisch
 • Jachtrecht
 • Koop
 • Omgevingsrecht
 • Omgevingsvergunningen
 • Landinrichting
 • Milieu
 • Nadeelcompensatie
 • Natuurbescherming
 • Onteigeningen
 • Pacht
 • Planschade
 • Projectontwikkeling
 • Ruilverkaveling
 • Ruimtelijke Ordening
 • Spuitzones
 • Stankcirkel
 • Subsidies
 • Voorkeursrechten (Privaatrechtelijk)
 • Voorkeursrecht Gemeenten
 • Visserijrecht
 

Agri Business

A&S Advocaten is thuis in alle juridische aspecten van de hele agrarische productiekolom, de Agri Business. Het werken en adviseren daarin is anders dan bij andere bedrijven door de specifieke regelgeving en andere zakelijke overwegingen. Tot onze cliënten rekenen wij onder meer loonbedrijven, veetransporteurs, landbouwadviesbedrijven en bedrijven in de veevoerindustrie, de zuivelindustrie en de voedselindustrie. Ook adviseren wij bij projecten in de duurzame energie, zoals windturbineparken.

 

A&S Advocaten heeft agrarische expertise in:

 • Economisch strafrecht
 • Erfrecht
 • Maatschap
 • Mestwetgeving
 • Milieurecht
 • Natuurwetgeving
 • Pacht
 • Productierechten (betalingsrechten, varkensrechten)
 • Landinrichting
 • Subsidies
 

Ondernemingen

Ondernemers vinden in A&S Advocaten een zeer betrokken juridisch partner. Vooral bedrijfsovernames, maatschapskwesties, contractenrecht en personeelsaangelegenheden hebben onze bijzondere aandacht. Ondernemers willen op al deze vlakken geen problemen, maar oplossingen. Opdrachtgevers van ons kantoor weten dan ook het ondernemende in onze advocaten te waarderen. Wij hebben niet alleen kennis van zaken; het is de feeling met de ondernemer die ons tot een geschikte zakenpartner maakt.

Vakspecialismen

 • Ondernemingsrecht
 • Incasso’s
 • Arbeidsrecht
 • Vastgoed
 • Mediation
 
Ondernemers in bespreking
Tomaten op de veiling
Bakker met bolletjes
 

Ondernemingsrecht

Ondernemers hebben in hun bedrijfsvoering belang bij een slagvaardige ondersteuning op het juridische vlak. De ondernemer heeft er alle belang bij dat de normale bedrijfsvoering doorgaat en dat juridische kwesties zo weinig mogelijk energie en geld kosten. Bij A&S Advocaten zijn twee advocaten gespecialiseerd in het ondernemingsrecht.   

A&S Advocaten heeft ondernemingsrecht-expertise in:

 • Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Contracten
 • Faillissementsrecht
 • Insolventierecht
 • Maatschapskwesties
 • Vastgoed
 • Vennootschapskwesties
 • Verzekeringsrecht

Advocaten ondernemingsrecht

 

Incasso’s

A&S Advocaten heeft een eigen incassopraktijk. Met een actieve en consequente benadering incasseren wij de vorderingen van onze cliënten. In onze werkwijze nemen wij het behoud van zakelijke relaties als uitgangspunt. Indien nodig leggen wij beslag op zaken van de debiteur, om de vorderingen veilig te stellen en te incasseren. Als de debiteur ondanks alle inspanningen niet aan de betalingsverplichtingen voldoet, procederen wij voor onze cliënten.

In onze incassopraktijk is een gespecialiseerde incassomedewerker werkzaam. Zij behandelt in beginsel alle incasso’s. Pas als het reguliere incassotraject dreigt uit te monden in een juridische procedure, wordt zij ondersteund door een advocaat. Op die manier wordt zoveel mogelijk inzet gepleegd tegen lagere tarieven.

A&S Advocaten heeft incasso-expertise in:

 • Beslaglegging
 • Betalingsregelingen
 • Incasseren
 • Verhaal halen
 • Zekerheden stellen
 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tus­sen werkgevers en werknemers. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever? Wat mag van een werknemer worden verlangd? En wat als de samenwerking niet meer soepel verloopt?

 

A&S Advocaten heeft arbeidsrecht-expertise in:

 • Afvloeiingsregelingen
 • Arbeidsconflict
 • Arbeidsongeschiktheid en ziekte
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • CAO-recht
 • Concurrentiebeding en Relatiebeding
 • Mediation
 • Ontbinding
 • Ontslag
 • Overgang van onderneming
 • Re-Integratie
 • Sociaal Plan
 • Vaststellingsovereenkomst
 

Vastgoed

A&S Advocaten heeft met vijf gespecialiseerde advocaten een sterke positie in het vastgoedrecht. Onze vastgoedadvocaten beheersen zowel het civiele recht als het bestuursrecht. Of het nu gaat om problemen met de overheid of met bouwbedrijven: als ondernemer of particulier kunt bij ons terecht.

Wij leiden u via de kortste en beste route door het woud van vastgoedregelgeving. Onze advocaten procederen bij de bestuursrechter, de burgerlijke rechter of bij arbitrage-instituten.

 

A&S Advocaten heeft vastgoed-expertise in:

 • Aannemingsovereenkomsten
 • Appartementsrechten
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuursrecht
 • Bezwaarschriften
 • Bouwrecht
 • Bouwvergunningen
 • Burenrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Grondbeleid
 • Huur
 • Koop
 • Landinrichting
 • Milieu
 • Nadeelcompensatie
 • Natuurbescherming
 • Omgevingsrecht
 • Onteigeningen
 • Pacht
 • Planschade
 • Plattelandswoning
 • Projectontwikkeling
 • Ruimtelijke Ordening
 • Spuitzones
 • Stankcirkels
 • Voorkeursrechten (Privaatrechtelijk)
 • Voorkeursrecht gemeenten
 
Silos
Schapen in de wei
Tulpenveld met tracktor
 

Mediation

Als er een conflict ontstaat tussen partijen, biedt mediation vaak een goede oplossing. Mediation stelt partijen niet tegenover, maar juist naast elkaar. Onder leiding van een neutrale persoon, de mediator, wordt naar verschillende oplossingen voor het geschil gezocht. Daarnaast is mediation een efficiënte en kostenbesparende manier om een geschil te beëindigen.

Veel conflicten lenen zich voor mediation. Denk bijvoorbeeld aan conflicten tussen partners binnen een onderneming of tussen contractanten. Mediation zet in op continuïteit van de relaties. Binnen het Nederlandse rechtsbestel heeft mediation inmiddels dan ook een vaste plek gekregen. Zo verwijzen de rechters in Nederland sinds januari 2005 procederende partijen graag naar mediation. A&S Advocaten heeft twee MfN-registermediators en een vFAS-advocaat-mediator in huis.

 

A&S Advocaten heeft mediationexpertise in:

 • Bemiddeling
 • Conflicthantering
 • Doorverwijzingsvoorziening
 • Echtscheiding
 • Vaststellingsovereenkomsten

A&S-mediationkenmerken:

 • MfN-register (voorheen NMI-register)
 • vFAS
 
 
Knipsel
Veilinkarren
Geldbiljetten
 

Particulier

 

Familierecht

A&S Advocaten staat particulieren en ondernemers bij in echtscheidingen, de ontbinding van geregistreerd partnerschap of de beëindiging van samenwoning. Ook zijn wij gespecialiseerd in boedelkwesties en erfenissen. Ons specialisme betreft agrarische echtscheidingen.

Onze advocaten zijn lid van de vereniging van Familierecht Advocaten en Scheiding (vFAS) en/of de Mediatorsfederatie Nederland.

Overige onderwerpen Personen- en familierecht:

 • Afstamming
 • Alimentatie
 • Curatele, onderbewindstelling en mentorschap
 • Erfrecht
 • Gezag over minderjarige kinderen
 • Gemeenschap van goederen
 • Huwelijksvoorwaarden
 • Kinderalimentatie
 • Omgang en informatie
 • Ouderschapsplan
 • Partneralimentatie
 • Pensioen
 • Verdeling
 • Zorgregeling

Advocaten personen- en familierecht

 
Meisje in lege kamer
Witte tulpen
Bruidstaart met champagne
 

Mediation

Als er een conflict ontstaat tussen partijen, biedt mediation vaak een goede oplossing. Mediation stelt partijen niet tegenover, maar juist naast elkaar. Onder leiding van een neutrale persoon, de mediator, wordt naar verschillende oplossingen voor het geschil gezocht. Daarnaast is mediation een efficiënte en kostenbesparende manier om een geschil te beëindigen.

Veel conflicten lenen zich voor mediation. Denk bijvoorbeeld aan echtscheiding, conflicten tussen partners binnen een onderneming of tussen contractanten. Binnen het Nederlandse rechtsbestel heeft mediation inmiddels deen vaste plek gekregen. Zo verwijzen de rechters in Nederland sinds januari 2005 procederende partijen graag naar mediation. A&S Advocaten heeft twee MfN-registermediators en een vFAS advocaat-scheidingsmediator in huis.

 

A&S Advocaten heeft mediationexpertise in:

 • Bemiddeling
 • Conflicthantering
 • Doorverwijzingsvoorziening
 • Echtscheiding
 • Vaststellingsovereenkomsten

A&S-mediationkenmerken:

 • MfN-register (voorheen NMI-register)
 • vFAS
 
 

Arbeidsrecht

Het arbeidsrecht regelt de verhoudingen tussen werkgevers en werknemers. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever? Wat mag van een werknemer worden verlangd? En wat als de samenwerking niet meer soepel verloopt?

 

A&S Advocaten heeft arbeidsrecht-expertise in:

 • Afvloeiingsregelingen
 • Arbeidsgeschil
 • Arbeidsongeschiktheid En Ziekte
 • Arbeidsovereenkomsten
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Concurrentiebeding
 • Ontslag
 • Re-Integratie
 • Relatiebeding en mediation
 • Situatieve Arbeidsongeschiktheid
 

Vastgoed

A&S Advocaten heeft met vijf gespecialiseerde advocaten een sterke positie in het vastgoedrecht. Onze vastgoedadvocaten beheersen zowel het civiele recht als het bestuursrecht. Of het nu gaat om problemen met de overheid of met bouwbedrijven: als ondernemer of particulier kunt bij ons terecht.

Wij leiden u via de kortste en beste route door het woud van vastgoedregelgeving. Onze advocaten procederen bij de bestuursrechter, de burgerlijke rechter of bij arbitrage-instituten.

 

A&S Advocaten heeft vastgoed-expertise in:

 • Aannemingsovereenkomsten
 • Appartementsrechten
 • Bestemmingsplannen
 • Bestuursrecht
 • Bezwaarschriften
 • Bouwrecht
 • Bouwvergunningen
 • Burenrecht
 • Erfdienstbaarheden
 • Erfpacht
 • Huur
 • Koop
 • Landinrichting
 • Milieu
 • Nadeelcompensatie
 • Natuurbescherming
 • Omgevingsrecht
 • Onteigeningen
 • Pacht
 • Planschade
 • Plattelandswoning
 • Projectontwikkeling
 • Ruimtelijke Ordening
 • Stankcirkels
 • Spuitzones
 • Voorkeursrechten (Privaatrechtelijk)
 • Wet voorkeursrecht gemeenten